វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល – Enfants du Mékong នៅក្រុងសិរីសោភ័ណ

ថ្ងៃទី 29 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 Enfants du Mekong គ្រូបណ្តុះបណ្តាល គ្រួសារដែលមានចំណូលទាបនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែមេសា បុគ្គលិកសង្គមរបស់អង្គការ Enfants du Mékong ចំនួន 15 នាក់បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ស្តីពីការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្រុងសិរីសោភ័ណ ប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយសារការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារ និងកូនៗរបស់សហគមន៍ ហើយវាកាន់តែពិបាកថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត Covid …

កិច្ចសហការជាដៃគូរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ICS-SP Cambodia និងa+b=3 សូមប្រកាសជូននូវកិច្ចសហការជាដៃគូរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា! អង្គការ ICS-SP កម្ពុជា ជាអង្គការក្នុងស្រុកធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវិតគ្រួសារនិងសុខមាលភាពកុមារ​​​ និងស្រ្តី ជាពិសេសអង្គការ ICS-SP មានបំណងចូលរួមបង្ការនិងការពារកុមារពីអំពើហិង្សា​ តាមរយៈការលើកម្ពស់ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនបែបវិជ្ជមានតាមអាយុសមស្របរបស់កុមារ។ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះ យើងធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពឪពុកម្តាយនិងអ្នកថែទាំកុមារ គ្រួសារនិងសហគមន៍ និងពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន ដើម្បីមានការអនុវត្តកាន់តែប្រសើរក្នុងការការពារកុមារ។   a + b = 3 (a and b make …

Using stories

Bopha is married and has two children. She grows vegetables and makes baskets.  Today, Bopha wakes up first, prepares the breakfast. She checks how much money she has left. She …

Sisophon – Money Basics

Encouraged by Enfants du Mekong’s Director, we conducted two training for the Sisophon Centre: Money Basics and Money Essentials. The main difference is the literacy level- money concepts are the …