អនុសាសន៍​មួយចំនួន​របស់​​ a+b=3 ​ក្នុងការរៀបទុក​ដាច់​ថវិការ​៖​

រៀនអំពីមូលដ្ឋានគ្រឺះ ថវិការ តែង​តែត្រូវ​បាន​ចំនាយ​​…​មានការពួ្រយបារម្ភច្រើនអំពីការចាយវាយ អ្នកមិនដែលបានរៀបចំទុកដាក់ថវិការ​សំរាប់គម្រោងក្នុង​រយៈ​​ពេលយូរអង្វែង​? អ្នកមិនមានសញ្ញាពីការចួលនិវត្តន៏? អ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្ម​ ប៉ុន្តែថវិការ​មិនមែនជារបស់ អ្នក? រៀនពីផ្ទះរបស់អ្នក ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងតាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ Internet ! អនុសាសន៍​មួយចំនួន​របស់​​ a+b=3 ​ក្នុងការរៀបទុក​ដាច់​ថវិការ​៖​ មានការលើកទឹកចិត្ត! ពេលណាដែលមិនបាន​រៀបចំលុយកាក់ អ្នកជាមនុស្សទីមួយដែលមានបញ្ហា សង់ប្រាក់បំណុល សរសេរគោលដៅរបស់អ្នក តើចំនួនប៉ុន្មានដែលអ្នកចង់សន្សំសំរាប់គោលដៅនោះ​! កត់ត្រា​រាល់​​ ចំណូល​ចំណាយ​​របស់អ្នក​ បញ្ជក់អំពី “ការខ្ជះខ្ជាយ​” ! មានគម្រោងការទុកមុនជានិច្ច សរសេរគម្រោងថវិការ! ដាក់អាទិភាព អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេ ប្រើប្រាស់ស្រោមសំបុត្រសំរាប់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ៖ ដោយ​បំបែកថវិការ​ …