អង្គការកុមារអាស៊ីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ – គម្រោងថវិកានិងគ្រប់គ្រងចំណាយ

និស្សិតឆ្នាំទី 1 នៅអង្គការកុមារអាស៊ីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ត្រូវចំណាយលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់និស្សិតជាច្រើន ហើយនេះក៍ជាលើកទីមួយដែលពួកគេត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងប្រាក់ សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញនេះ ព្រោះថាវាមានភាពទាក់ទាញដែលនាំអោយមានចំណាយជាច្រើន។ ដើម្បីជួយដល់ពួកគេ a + b = 3 បានធ្វើសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលកន្លះថ្ងៃដោយផ្តោតជាអាទិភាពលើ គម្រោងថវិកានិងគ្រប់គ្រងចំណាយ។
Children of Asia, Phnom Penh Children of Asia, Phnom PenhChildren of Asia, Phnom Penh Children of Asia, Phnom PenhChildren of Asia, Phnom Penh Children of Asia, Phnom PenhChildren of Asia, Phnom Penh Children of Asia, Phnom PenhChildren of Asia, Phnom Penh Children of Asia, Phnom Penh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =